Enerji Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ, ”Enerji Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı”nı Ramada otelinde tanıttı.

Plan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bütün faaliyet alanlarını kapsıyor. LimitisizEnerji.com olarak sizler için yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği kısımlarını ele aldık.

Plana göre Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında tamamı yerli, yenilenebilir ve nükleer kaynaklardan oluşan bir enerji üretimi amaçlanıyor. Yerli kaynakların kullanımına öncelik verilmesi amacıyla temel mimari kömür, doğalgaz ve hidroelektrik üzerine oturtulmuş. Türkiye şu anki hali ile %72 oranında ithalata bağımlı durumda.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzı içindeki payını arttırmak

 

2005 yılında yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanılmasına İlişkin Kanun ile özel sektör marifetiyle yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretilmesi imkanı sağlanmış.

Rapora göre yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin temel hedef, bu kaynakların elektrik üretimi içerisindeki payının 2023 yılında en az %30 düzeyinde olmasının sağlanmasıdır.

2002 esamesi okunmayan rüzgar enerjisi, 2009 yılı sonu itibari ile 800 MW düzeyine ulaşmıştır.

 

Türkiye’de Rüzgar Enerjisi Kurulu Güç Gelişimi (2000-2009)

 

 

Türkiye’de Jeotermal Enerjisi Kurulu Güç Gelişimi (2000-2009)

Türkiye’de Barajlı HES Dahil, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kurulu Gücünün Toplam Kurulu Güç İçindeki Payı (2000-2008)

Türkiye’de Barajlı HES Hariç, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kurulu Gücünün Toplam Kurulu Güç İçindeki Payı (2000-2008)

,

 

Plana göre Bakanlığın Yenilenebilir Enerji Alanındaki Hedef ve stratejileri:

 • Yapımına başlanan 5000 MW’lık hidroelektrik santralların 2013 yılı sonuna kadar tamamlanması
 • 2009 yılı itibari ile 802,8 MW olan rüzgar enerjisi kurulu gücünün, 2015 yılına kadar 10.000 MW’a çıkarılması
 • 2009 yılı itibari ile 77,2 MW olan jeotermal enerjisi kurulu gücünün, 2015 yılına kadar 300 MW’a çıkarılması
 • Ekonomik potansiyel oluşturan yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin olarak, lisans alınan projelerin öngörülen sürede tamamlanması için gerekli tedbirler alınması.
 • Üretim planlamaları, teknolojik gelişmelere ve mevzuat düzenlemelerine bağlı olarak yenilenebilir enerji kullanım potansiyelindeki gelişmeler dikkate alınarak hazırlanması.
 • Ülkemiz hidroelektrik potansiyelinin azami ölçüde değerlendirilebilmesi ve özel sektör marifetiyle ülke ekonomisine kazandırılması için gerekli tedbirler uygulanmaya devam edilmesi.
 • Hidroelektrik üretmeye elverişli su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların, öncelikle havza temelinde bütüncül bir yaklaşımla ve değişen tüketim taleplerini karşılamakta esneklik sağlayan bir şekilde yürütülmesi için gerekli işbirliği sağlanması
 • Hidroelektrik santralların ekonomik analiz kriterlerinin günümüz koşullarına göre değerlendirilmesi
 • Elektrik iletim sisteminin daha fazla rüzgar enerjisi santralı bağlanmasına imkan verecek şekilde güçlendirilmesi için gerekli çalışmalar hızlandırılması
 • Jeotermal kaynakların kullanımındaki koruma ilkelerine uygun olarak rejenerasyonları yapılacak ve yinelenebilir özellikleri devam ettirilmesi
 • Elektrik enerjisi üretimine uygun jeotermal alanların özel sektöre açılması konusundaki çalışmalara hız kazandırılması.
 • Yenilenebilir enerji kaynakları alanında teknoloji geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmesi

Enerji verimliliğini arttırmak

Plana göre enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerin azaltılması ve iklim değişikliği ile mücadelenin etkinliğinin artırılması hedefleri çerçevesinde, enerjinin üretiminden kullanımına kadar olan süreçte verimliliğin artırılması çerçevesinde sosyal ve ekonomik gelişme hedeflerini etkilemeden enerji tüketimini azaltacak tedbirler uygulanacak; elektrik enerjisi üretim tesisleri ile iletim ve dağıtım şebekelerinde enerji verimliliğinin artırılmasına, yüksek verimli kojenerasyon uygulamalarının yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalar yürütülecektir.

Bu çalışmalar kapsamında birincil enerji yoğunluğunun 2023 yılına kadar, 2008 yılına göre %20 oranında düşürülmesi hedeflenmektedir.

Plana Göre Bakanlığın Enerji Verimliği Alanındaki Hedef ve Stratejileri:

 • Ulusal enerji verimliliği politikaları kapsamında stratejik ve bütünleşik enerji verimliliği önlem ve programlarının etkili bir şekilde uygulanabilmesi için çalışmaların artırılarak devam ettirilmesi
 • AB Enerji Verimliliği Müktesebatı ve özellikle kojenerasyon düzenlemeleri ile tam uyum sağlanması
 • Aydınlatma öncelikli olmak üzere, kamuda enerji verimliliği çalışmaları yoğunlaştırılarak topluma öncülük edilmesi
 • Enerji verimliliği projeksiyonları yapılması, alt sektörlerin enerji verimliliği potansiyelleri belirlenmesi
 • Yüksek verimli kojenerasyon/trijenerasyon ve bölgesel ısıtma uygulamalarını yaygınlaştırıcı ve teşvik edici tedbirler alınması
 • Nihai tüketimin yanı sıra, enerjinin üretimden tüketime kadar olan tüm aşamalarında verimliliği artırıcı tedbirler alınması
 • Elektrik üretim santrallarına ilişkin rehabilitasyon projeleri kapsamında çevre mevzuatına uygunluk gözetilerek santralların performansı, güvenilirliği ve işletme ömrünün artırılması sağlanacaktır.
 • İşletmedeki elektrik üretim santrallarının sağlıklı ve entegre bilgi sistemleri oluşturulması, izleme, denetim ve raporlama altyapısı geliştirilmesi
 • Ulaşımda enerji verimliliği çalışmalarına kurumsal destek verilmeye devam edilmesi
 • Binalarda enerji verimliliği konusunda faaliyetler yoğunlaştırılması
 • Sanayi kuruluşlarının verimlilik artırıcı projeleri ve enerji yoğunluğunun düşürülmesine yönelik alacakları tedbirlerin desteklenmesi
 • Enerji yönetimi sistemi ve enerji yöneticilerinin sanayi ve bina sektörlerinde yaygınlaştırılmasının sağlanması
 • Toplumumuzdaki enerji kültürünün ve verimlilik bilincinin geliştirilmesi için özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımları ile kampanyalar, ödüllü yarışmalar, eğitim ve medya etkinlikleri de dahil olmak üzere ülke çapında bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmeye devamı

Planda göze çarpan diğer önemli hedefler:

 • Ayrıca plana göre , enerji alanında stratejik araştırmak yapmak amacıyla 2015 yılına kadar ”Enerji Akademisi” oluşturulacak.
 • Bu yıl içinde EN-AR (Enerji Araştırmaları) Programı uygulamaya konulacak ve 2014 yılına kadar 50 milyon liralık destek sağlanacak.
 • Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarınca yürütülen Ar-Ge yatırımlarına 2014 yılında 250 milyon liralık destek sağlanacak.

 

 

Planı incelediğimizde yenilenebilir enerji toplam enerji arzında 2023 yılı için belirlenen oranını  %30 olduğunu görüyoruz. Ancak yenilenebilir enerji kaynaklarının başlıcalarından olan ve hızla gelişen, güneş enerjisi ve teknolojilerine planda hiç yer verilmemiş. Raporda belirtilmemiş olmasının, güneş enerjisinin bakanlık tarafından önemsenmiyor veya öncelik verilmiyor olmasından değil bir planda ele alınacağını umuyoruz.

Detaylı bilgi için: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı

(294 kere görüntülendi , bugün 1 kere görüntülendi)

İlgili Yazılar